De Autoriteit Consument & Markt: sinds 1 april écht van start

Na enige vertraging is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) per 1 april 2013 dan echt van start gegaan. De originele datum van inwerkingtreding, 1 januari 2013, werd niet gehaald vanwege vragen uit de Eerste Kamer over deze fusie tussen mededingingswaakhond NMa, toezichthouder OPTA (telecom en post) en de Consumentenautoriteit. Nu ook de Eerste Kamer akkoord is met het wetsvoorstel is de fusie een feit.

De werkzaamheden van de ACM omvatten het mededingingstoezicht, de bescherming van consumentenrechten en de regulering van (delen van de) markten voor energie, telecommunicatie, post en vervoer. Gezien het brede werkterrein en de begrensde capaciteit maakt de ACM jaarlijks beleidskeuzes. Hiertoe zijn op 11 april 2013 de speerpunten voor dit jaar gepubliceerd. In die speerpunten is aangegeven dat de ACM zich in 2013 onder meer zal richten op problemen bij belangrijke basisvoorzieningen voor consumenten, zoals energie, telecom, wonen en zorg.

Naast deze speerpunten doet de ACM nog meer. Aan sommige werkzaamheden zoals onderzoeken naar kartelvorming wordt echter geen naamsbekendheid gegeven. Ook heeft de ACM nog haar reguliere taken, zoals het beoordelen van fusies en overnames en het informeren van consumenten via het informatieloket ConsuWijzer.

De speerpunten van de ACM voor 2013 worden hierna kort uiteengezet.

Kansen en keuzes in de woonketen
De ACM heeft aangegeven de dienstverlening in de gehele woonketen nader te onderzoeken. Dit sluit aan bij de onderzoeken naar makelaars, onderhandse veilingen en de in de woningsector opgelegde boetes door de NMa. Onder meer zal worden gekeken naar de toetredingsdrempels tot de hypotheekmarkt.

Hoge inkoopkosten van geneesmiddelen en hulpmiddelen
In Nederland worden de kosten voor zorginstellingen mede bepaald door de inkoop van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Deze kosten kunnen derhalve negatief worden beïnvloed door prijs- en marketingstrategieën van leveranciers (denk hierbij aan verlenging van octrooien en aanvullende octrooibescherming), en kunnen omlaag worden gebracht door versterking van concurrentie tussen leveranciers en efficiënter inkopen door de zorginstellingen. Het toezicht van ACM is er in 2013 op gericht de problemen op dit gebied verder in kaart te brengen en aan te pakken.

Duurzaamheid en mededinging
Duurzaamheidsinitiatieven mogen door het bedrijfsleven niet misbruikt worden om de concurrentie te belemmeren. Het bedrijfsleven heeft verzocht om meer duidelijkheid over de mogelijkheid tot onderlinge samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Om de bestaande onzekerheid over de interpretatie van de mededingingsregels weg te nemen heeft de ACM een ‘Kennisbank Duurzaamheid’ op de ACM-website (www.acm.nl) geplaatst, zodat bedrijven beter kunnen beoordelen of een samenwerkingsafspraak is toegestaan.

Tegengaan van oneerlijke concurrentie door overheden
Ook door overheden worden economische activiteiten verricht, zoals op het gebied van vastgoed, sportfaciliteiten en afvalverwerking. Overheden mogen daarbij niet oneerlijk concurreren met ondernemingen en daarom is op 1 juli 2012 de Wet Markt en Overheid in werking getreden. De ACM zal zich in 2013 richten op het vergroten van de bekendheid van deze nieuwe regelgeving. Daarnaast zal zij ‘audits’bij overheden uitvoeren om te controleren of zij op een eerlijke wijze concurreren met bedrijven. Overheden hebben bijvoorbeeld de verplichting om kosten die verband houden met economische activiteiten door te berekenen en om ondernemingen gelijk te behandelen bij de toegang tot informatie.

Breedbandinternet voor iedereen
Vanuit Europa is de doelstelling dat alle Europeanen in 2013 beschikken over basis breedbandinternet, groeiend naar snel internet in 2020. Nederland ligt goed op schema met de realisatie daarvan. In 2013 start ACM de eerste ronde van (driejaarlijkse) marktanalysebesluiten, waarmee zij verdere innovatie en investeringen in breedband wil stimuleren en wil bevorderen dat consumenten voldoende keuze hebben tussen verschillende aanbieders en diensten.

Versterking van concurrentie in de mobiele telecom
De mobiele telecommarkt in Nederland is volop in beweging, zo is bijvoorbeeld door de veiling van 4G frequenties Tele2 toegetreden tot de mobiele markt. De ACM gaat er vanuit dat hierdoor de concurrentie versterkt wordt en dat de ontwikkelingen meer gunstige effecten zullen hebben zoals betere service, meer transparantie en betere prijzen. De ACM geeft aan dat zij erop zal toezien dat dit proces op de mobiele markt daadwerkelijk leidt tot meer concurrentie ten gunste van de consument en dat zij, waar nodig, handhavend zal optreden.

Meer transparantie voor consumenten
De ACM richt haar pijlen in 2013 ook op bedrijven die doelbewust informatie achterhouden, verstoppen of onnodig ingewikkeld maken. Dit zorgt er namelijk voor dat consumenten geen goed afgewogen keuzes kunnen maken. De ACM legt in 2013 prioriteit bij het bevorderen van tarieftransparantie in de telecom- en energiesector, de aanpak van ondoorzichtige prijzen in de reisbranche en gebrekkige informatievoorziening bij online games.

Bescherming tegen agressieve verkoop
Bij de ACM komen veel klachten binnen van consumenten die door bedrijven actief en ongevraagd benaderd worden om hun product of dienst af te nemen. De ACM zal in 2013 optreden tegen dergelijke agressieve verkooppraktijken.

Een veilig internet
De ACM gaat zich in 2013 onder meer richten op het tegengaan van het plaatsen van kwaadaardige software op computers, telefoons en tablets die schadelijke activiteiten (zoals het achterhalen van bank- en andere persoonlijke gegevens) mogelijk maakt.

Eén rekening voor energie
In augustus 2013 wordt een vereenvoudiging van de administratie in de energiemarkt in gang gezet. Vanaf dat moment zal de energieleverancier het enige aanspreekpunt voor de consument zijn en factureert en incasseert de leverancier de kosten van het netbeheer. De ACM wil voor een succesvolle overgang naar het nieuwe marktmodel zorgen door monitoring en toezicht op de invoering ervan, waaronder ook de verdere uitrol van de zogenaamde slimme meter, een nieuwe digitale meter waardoor meer inzicht in het energieverbruik mogelijk is door de consument.

Verbetering van de werking en integratie van de energiemarkt
De integratie van de Europese energiemarkten zal in 2013 verder vorm krijgen. Dit zal leiden tot meer concurrentie tussen energieaanbieders. De ACM zal zich in 2013 inzetten voor verdere integratie, onder andere door bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe Europese regelgeving. Daarnaast zal de ACM in 2013 via nieuwe nationale spelregels netbeheerders stimuleren om producenten, handelaren en afnemers goed te bedienen.

Een betaalbare en betrouwbare energievoorziening
Netbeheerders zullen de komende jaren veel moeten investeren in de netwerken met het oog op de verdere ontwikkeling van duurzame energie en behoud van leveringszekerheid van energie. De kosten zullen efficiënt moeten zijn zodat consumenten niet teveel betalen. De balans tussen ruimte voor investeringen en betaalbaarheid wordt in 2013 door de ACM uitgewerkt in ‘de ontwerpmethodebesluiten voor de periode 2014-2016’. Hiermee stelt ACM vast hoe de tarieven van netbeheerders zich de komende jaren zullen ontwikkelen en wat daarbij een redelijk rendement voor investeerders is. Deze besluiten dienen ertoe de regulering zo stabiel mogelijk te houden.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.