Er is iets mis met uw product. Wat nu? J.V. Tetelepta over de rechten van de consument.

Dit artikel verscheen in Texpress No. 8 2015. Klik hier om het origineel te bekijken. 

U heeft interieurtextiel of gordijnstof verkocht aan een consument. Enkele weken daarna begint de stof te verkleuren. De consument neemt contact met u op en vraagt u de stof te vervangen. Wat nu?
In dit artikel zal ik kort ingaan op de rechten van de consument als koper en de plichten van u als verkoper.

De wet bepaalt dat de door u geleverde stof aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit impliceert dat u als verkoper een stof moet leveren die de hoedanigheden of eigenschappen heeft die de consument mag verwachten. Bij de beantwoording van de vraag wat de consument mag verwachten moet mede rekening worden gehouden met hetgeen u als verkoper wist of had behoren te 

De wet bepaalt dat de door u geleverde stof aan de overeenkomst moet beantwoorden

weten omtrent het gebruik waarvoor de stof bestemd is en omtrent de bedoelingen  van de consument. Verder zijn alle omstandigheden van het geval bepalend voor de vraag wat de consument aan eigenschappen van de verkochte stof mocht verwachten. Zo kan een rol spelen of de stof nieuw is of gebruikt, wat de hoogte was van de prijs van de stof en het soort winkel waarin de stof is verkocht. Een product beantwoordt niet alleen niet aan de overeenkomst als daaraan een gebrek kleeft dat de bruikbaarheid ervan vermindert en daardoor niet de te verwachten kwaliteit biedt, maar ook als het uiterlijk van dit artikel – in dit geval de stof – is beschadigd zonder dat dit afbreuk doet aan de bruikbaarheid daarvan. Voorbeelden van zaken die niet aan een overeenkomst beantwoorden zijn: gordijnen die van linnen zijn terwijl katoen was overeengekomen, een spijkerbroek die niet van dat ene merk is, terwijl de spijkerbroek wel als zodanig is verkocht of interieurtextiel dat beschadigd is of niet de overeengekomen kleur heeft.

Wat moet de consument bewijzen?

Het is aan de consument om te bewijzen wat hij op grond van de koopovereenkomst van de stof mocht verwachten en dat de afgeleverde stof niet aan die verwachtingen voldoet. Of de stof niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient te worden bepaald naar het moment van aflevering of bezorging daarvan. Het zal voor een consument niet altijd gemakkelijk zijn het benodigde bewijs te leveren. De wet schiet de consument te hulp en bepaalt dat als vermoed wordt dat het product bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, als de afwijking van hetgeen is overeengekomen – in ons voorbeeld de verkleuring van het interieurtextiel of de gordijnstof – zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van het artikel of de aard van de afwijking zich daartegen verzet. Vervolgens is het aan de verkoper om dit vermoeden te ontkrachten.

Het recht van de consument op nakoming

Wanneer de door u als verkoper afgeleverde stof niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de consument onder omstandigheden herstel of vervanging van de afgeleverde stof eisen. Als een product is afgeleverd waarvan een onderdeel ontbreekt, kan de consument aflevering van het ontbrekende onderdeel eisen. De kosten van aflevering van ontbrekende onderdelen en herstel of vervanging van het afgeleverde artikel kunnen niet aan de consument in rekening gebracht worden. U dient als verkoper binnen een redelijke termijn tot herstel of vervanging over te gaan en de consument mag daarvan geen ernstige overlast ondervinden. Indien herstel of vervanging onmogelijk is of niet van de verkoper kan worden gevergd of als de verkoper tekort is geschoten in zijn verplichting om binnen een redelijke termijn en zonder daarbij ernstige overlast aan de consument toe te brengen het afgeleverde artikel te herstellen of te vervangen vervangen, heeft de consument in beginsel recht op ontbinding van de koopovereenkomst, tenzij de afwijking van hetgeen is overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Ontbinding heeft kort gezegd tot gevolg dat de verplichting van de consument tot betaling van de koopprijs en de verplichting van de verkoper tot aflevering vervallen. De consument kan in voornoemde gevallen ook aanspraak maken op prijsvermindering in evenredigheid met de mate van de afwijking.

Tot wie kan de verkoper zich wenden?

De verkoper die een artikel heeft afgeleverd dat niet de eigenschappen bezat die de consument mocht verwachten en jegens wie de consument zijn recht op herstel, vervanging, prijsvermindering of schadevergoeding heeft uitgeoefend, heeft behoudens uitzonderingen recht op schadevergoeding van zijn professionele verkoper. Deze professionele verkoper kan  zijn aansprakelijkheid ter zake niet uitsluiten of beperken. Op die manier wordt voorkomen dat de verkoper blijft zitten met de schade die hij aan de consument heeft vergoed.

Conclusie

Als de door de verkoper afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, kan de consument aanspraak maken op herstel of vervanging van het afgeleverde product. In bepaalde gevallen kan de consument er ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden of aanspraak te maken op prijsvermindering. De verkoper die de consument heeft gecompenseerd, kan zich op zijn beurt tot zijn professionelekoper wenden voor vergoeding van zijn schade. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.