Het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB - Banken compenseren lang niet alle MKB'ers

De derivatencommissie heeft op 5 juli 2016 het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB gepubliceerd. Het Herstelkader geeft een uniforme regeling voor de beoordeling en afwikkeling door banken van rentederivatendossiers in het MKB. Het doel is om snel en zonder langslepende discussies of procedures een oplossing te bereiken voor renteswaps en andere derivaten die banken op grote schaal hebben aangeboden aan het MKB. Naar verwachting zullen ruim 18.000 dossiers (opnieuw) moeten worden beoordeeld. Wij zetten de belangrijkste punten van de regeling onder elkaar.

Herstelkader: aanpassing complexe producten & compensatie voor betaalde rente en opslagen


De regeling in het Herstelkader voor de afwikkeling van rentederivatendossiers bestaat uit de volgende vier stappen:

  1. Noodzakelijk substituut: zeer complexe, exotische derivaten die niet geschikt zijn voor het MKB moeten worden omgezet in meer overzichtelijke producten, zoals een renteswap, rentecap of rentecollar met bepaalde looptijd;
  2. Technisch herstel: bepaalde technische onvolkomenheden (mismatches, margin calls en vervroegd aflossen) moeten worden hersteld om lopende rentederivaten-contracten (weer) in overeenstemming te brengen met de onderliggende financiering;
  3. Vergoeding betaalde rente: alle MKB’ers ontvangen een coulancevergoeding van 20% van alle per saldo betaalde en nog te betalen rente onder het rentederivaat, met een maximum van EUR 100.000,-
  4. Volledige vergoeding opslagen: alle door de bank aan MKB’ers in rekening gebrachte tussentijdse rente-opslagen (zoals liquiditeitsopslag) worden volledig vergoed.

Het uniforme karakter van de regeling in het Herstelkader brengt mee dat deze vergoeding wordt uitgekeerd ongeacht de vraag of en hoeveel schade een MKB’er in een concreet geval heeft geleden.

Toegang tot Herstelkader

Het Herstelkader was bedoeld voor alle MKB’ers, maar er gelden toch veel uitzonderingen. Binnen de regeling vallen in ieder geval derivatencontracten die actief waren in de periode tussen 1 april 2011 en 1 april 2014. De deelnemende banken zullen deze klanten de komende maanden actief benaderen met een voorstel. Daarnaast komen MKB’ers in aanmerking die een rentederivatencontract hebben afgesloten na 1 januari 2005, waarvan de oorspronkelijke einddatum lag na 1 april 2011 maar het contract vroegtijdig is beëindigd. Deze MKB’ers kunnen zich tot uiterlijk 7 januari 2016 zelf aanmelden voor compensatie onder het Herstelplan (opt-in regeling).

Geen toegang tot het Herstelkader hebben MKB’ers die zijn aan te merken als “professionele belegger” . Of sprake is van een “professionele belegger” hangt af van de omvang van de onderneming (balanstotaal, omzet en eigen vermogen). Ook een “deskundige” MKB’er is uitgesloten. Een MKB’er is bijvoorbeeld “deskundig” indien het balanstotaal EUR 10 miljoen of meer is én ten minste 80% van de activa vastgoed(gerelateerd) is en/of effecten zijn.

Een ander vereiste voor toegang tot het Herstelkader is dat het initiatief voor het aangaan van de rentederivatenovereenkomst bij de bank lag en niet bij de MKB’er zelf.

Gesloten dossiers opnieuw beoordeeld

De deelnemende banken zullen alle rentederivatendossiers van MKB’ers (her) beoordelen aan de hand van de nieuwe regeling, inclusief  dossiers die al zijn gesloten. MKB’ers die een regeling met de bank hebben getroffen of in wiens zaak uitspraak is gedaan door het Kifid of de rechter, kunnen dus alsnog aanspraak maken op toepassing van het Herstelkader. Indien de nieuwe regeling tot een hogere compensatie voor de klant zou leiden, is de bank verplicht deze te betalen.

Kosten voor juridisch en financieel advies

MKB’ers die vóór 1 maart 2016 een advocaat of financieel adviseur hebben ingeschakeld of zich hebben aangesloten bij een belangenorganisatie in verband met een afgesloten rentederivaat, kunnen onder het Herstelplan aanspraak maken op vergoeding van (een deel van) de door hen gemaakte kosten. Ook de kosten voor het hierboven genoemde bindend advies door de derivatencommissie (EUR 250,-) moeten door de bank worden vergoed indien de derivatencommissie beslist in het voordeel van de MKB’er.

Deelnemende banken

De banken die zich tot nu toe hebben aangesloten bij het Herstelplan zijn ABN Amro, ING, SNS, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank.

De volledige tekst van het Herstelkader is te vinden op: www.derivatencommissie.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.