Hoe ver mag een werkgever gaan bij controle van een zieke werknemer?

Het is voor een werkgever niet altijd duidelijk hoe ver hij mag gaan bij de controle van een zieke werknemer. Mag de werkgever de zieke werknemer bijvoorbeeld thuis bellen om te informeren hoe het gaat en hoe lang de ziekte nog gaat duren? Mag de werkgever de zieke werknemer thuis bezoeken voor controle? In dit artikel worden deze, en andere vragen samenhangend met de controlebevoegdheden van de werkgever, beantwoord.

Inschakeling van de arbodienst

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwet is de werkgever verplicht beleid te voeren met betrekking tot het ziekteverzuim van de werknemers. Bovendien is de werkgever verplicht zich bij de begeleiding van zieke werknemers bij te laten staan door een interne of een externe arbodienst. Deze dienst kan sinds 1 juli 2005 ook bij CAO of in overeenstemming met de ondernemingsraad worden samengesteld.

Mag de werkgever de ziek gemelde werknemer thuis bellen, dan wel bezoeken voor controle, of de werknemer oproepen voor een gesprek?

De (Arbeidsomstandigheden)wet verbiedt de werkgever niet expliciet de controle van zieke werknemers zelf uit te voeren (alhoewel de werkgever zich bij de begeleiding wel moet laten bijstaan door de arbodienst). Uit de rechtspraak vloeit echter zonder meer voort dat de werkgever er verstandig aan doet de controle van de zieke werknemer aan de daarvoor ingeschakelde arbodienst over te laten. Dit betekent dat de werkgever grote terughoudendheid moet betrachten bij het zelf benaderen van een ziek gemelde werknemer.

Voorbeelden uit de rechtspraak

Een werkgever die de controle zelf had uitgeoefend en vervolgens het loon opschortte omdat hij van mening was dat de werknemer niet ziek was, trok in de door de weknemer ingestelde loonvorderingsprocedure aan het kortste eind. De loonvordering werd toegewezen, aangezien de werkgever haar controlerecht niet op juiste wijze had uitgeoefend; de werkgever had de arbodienst moeten inschakelen in plaats van een willekeurige werknemer aan te wijzen als deskundige.

Ook in een andere vergelijkbare zaak, werd de loonvordering van de werknemer toegewezen. De werkgever had informatie ingewonnen bij het ziekenhuis, had geprobeerd in contact te komen met de huisarts van de werknemer, had een andere werknemer bij de huisartsenpraktijk laten posten en had de werknemer thuis ge-beld. De kantonrechter oordeelde dat het een werkgever niet past om op deze intimiderende wijze een werknemer tijdens ziekte te controleren. Deze handelwijze werd aangemerkt als onbetamelijk en een inbreuk op de privacy. Ook deze kantonrechter oordeelde bovendien dat de werkgever na de ziekmelding van de werknemer de controle aan de arbodienst had moeten overlaten.

Door de werkgever opgestelde controlevoorschriften

De werkgever is overigens wel gerechtigd controlevoorschriften op te stellen die de werknemer moet naleven bij ziekteverzuim. Indien de werknemer deze regels niet naleeft, is de werkgever bevoegd het loon op te schorten totdat de werknemer alsnog aan deze regels voldoet. Het moet dan wel gaan om schriftelijk gegeven redelijke voorschriften, die noodzakelijk zijn om het recht op loon vast te stellen. De meeste bedrijven hebben dit soort regels. Zo is de werknemer vaak verplicht zich voor 09.00 uur ’s ochtends ziek te melden en op het spreekuur van de arbodienst te komen.

Informatie waar de werkgever recht op heeft

De werkgever heeft slechts recht op die gegevens van de werknemer die nodig zijn om het recht op loon te kunnen vaststellen. Kortom, de werkgever heeft slechts recht op informatie over de beperkingen van de werknemer ten aanzien van de contractueel overeengekomen werkzaamheden en de vermoedelijke hersteldatum. De arbodienst verstrekt alleen deze informatie aan de werkgever en geen medische informatie

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.