International Trade & Regulatory – Douane & Accijnzen

International Trade & Regulatory – Douane & Accijnzen

Wanneer u internationaal zaken doet en goederen naar of vanuit de Europese Unie (EU) importeert of exporteert, krijgt u te maken met douanerechten en import- en exportformaliteiten. Bij invoer of uitslag van accijnsgoederen, zoals brandstoffen, alcohol en tabak, kunt u bovendien te maken krijgen met accijnzen. Douanemaatregelen kunnen een belangrijke en soms bepalende rol spelen bij grens overschrijdende ‘supply chain’-projecten.

De douanewetgeving is binnen de EU vrijwel volledig geharmoniseerd en ook internationaal zijn er diverse douanestandaarden, zoals op het gebied van douanewaarde en oorsprong van goederen. Desondanks bestaan zowel binnen als buiten de EU vaak essentiële interpretatieverschillen. Het is van groot belang om op te hoogte te zijn van ontwikkelingen op het gebied van douane en internationale handel om te voorkomen dat u geconfronteerd wordt met problemen.

Hieronder geven wij u een overzicht van enkele recente ontwikkelingen op het gebied van douane en internationale handel.

1. Accijns – Nieuwe verliesnormen

Bij bulkvervoer van minerale oliën en ethylalcohol ontstaan vaak verschillen tussen de hoeveelheid die is gemeten bij vertrek en bij aankomst. De verschillen kunnen ontstaan door meetonnauwkeurigheden, ladingresten en verdamping van het accijnsproduct. De douane gebruikt voor deze verschillen verliesnormen waarover geen accijns verschuldigd is. Met ingang van 1 april 2019 zijn de huidige verliesnormen voor bulkvervoer van minerale oliën en ethylalcohol per tanktruck en tanklichter als volgt verlaagd:

-       lichte olie: van 0,4% naar 0,3%

-       halfzware olie: van 0,3% naar 0,2%

-       gasolie: van 0,3% naar 0,2%

-       zware stookolie: van 0,5% naar 0,4%

-       vloeibaar gemaakt petroleumgas: van 2% naar 1%

-       ethylalcohol: van 0,4% naar 0,3%

Voor het bulkvervoer over zee wordt de norm voor vloeibaar gemaakt petroleumgas verlaagd van 2% naar 1% en van 0,5% naar 0,4% voor alle andere minerale oliën en ethylalcohol die in tanks worden vervoerd in hoeveelheden van 150.000 liter of 150.000 kilogram of meer.

Voor de toepassing van de verliesnormen gelden de voorwaarden van de beleidsregels accijnswetgeving (zie de volgende link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042071/2019-04-01).

Het is belangrijk om ook tegen kleine verschillen bezwaar te maken; het accepteren van een klein verschil is immers een aanvaarding van dat verschil. Daarnaast is het van belang om te realiseren dat de recente aanpassing van de verliesnormen ook van invloed kan zijn op bezitters van een AEO vergunning. De nieuwe regeling verliesnormen dient te worden verwerkt in uw huidige AO/IB.

 

2. BPM – Grens “gebruikte auto voor bpm bij 1.000 (buitenlandse) kilometers

Bij de aankoop of invoer van een auto in Nederland is de koper verplicht bpm te betalen. Voor de berekening van de bpm wordt door de belastingdienst onderscheid gemaakt tussen nieuwe en gebruikte personenauto’s.

Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:4758) is duidelijk geworden dat een in het buitenland gekochte auto, die door de koper op buitenlands kenteken naar Nederland is gereden niet als nieuw maar als gebruikt wordt aangemerkt. Het Gerechtshof overweegt hiertoe als volgt:

“Beslissend is in welke staat (nieuw of gebruikt) de auto verkeert op het moment van registratie in het Nederlandse kentekenregister, ook in het geval waarin een nieuwe auto in het buitenland is afgeleverd aan een in Nederland gevestigde persoon en die persoon degene is die de auto voor het eerst in gebruik neemt. Uit het objectieve karakter van de maatstaf vloeit voort dat de intentie waarmee dit heeft plaatsgevonden voor de beoordeling van de staat van de auto niet ter zake doet. Het feit dat de koper van de auto deze zelf van Hongarije naar Nederland heeft gereden is dus niet belang.”

Uit bovenstaande uitspraak volgt derhalve dat voor de toepassing van de wet bpm een auto slechts als nieuw wordt aangemerkt zolang deze niet of nauwelijks is gebruikt. Beslissend is in welke staat de auto verkeert op het moment van registratie in het Nederlands kentekenregister. Een auto waarmee ten tijde van de registratie in Nederland 1.566 kilometer is gereden (zoals in deze uitspraak), kan niet als nieuw worden aangemerkt. Het Gerechtshof Amsterdam oordeelde eerder al dat de grens voor een gebruikte auto voor de bpm ligt bij 1.000 (buitenlandse) kilometers.

 3. Indeling – Hof van Justitie oordeelt over de indeling van LFD’s met lcd-schermen

Op 11 april 2019 heeft het Hof van Justitie van de EU zich uitgelaten over de tariefindeling van large format informatiedisplays (LFD’s) met lcd-schermen (zaak C-288/18). Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van postonderverdelingen 8528 51 00 en 8528 59 40 van de gecombineerde nomenclatuur, ingediend door de Hoge Raad der Nederlanden bij arrest van 20 april 2018. Het oordeel van het Hof in haar arrest luidt als volgt:

“Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat de GN aldus moet worden uitgelegd dat, om te bepalen of platte lcd‑beeldschermen die zijn ontworpen en worden vervaardigd voor de weergave van zowel uit een automatische gegevensverwerkende machine afkomstige gegevens als van uit andere bronnen afkomstige samengestelde videosignalen, in postonderverdeling 8528 51 00 van de GN dan wel in postonderverdeling 8528 59 40 van deze nomenclatuur moeten worden ingedeeld, nagegaan moet worden, uitgaande van al hun objectieve kenmerken en eigenschappen, zowel in welke mate zij verscheidene functies kunnen vervullen als welk prestatieniveau zij bij de vervulling van die functies bereiken, teneinde vast te stellen of hun hoofdfunctie erin bestaat om in een automatisch gegevensverwerkend systeem te worden gebruikt. In dit verband moet bijzonder belang worden toegekend aan de vraag of zij zijn ontworpen voor werk op korte afstand. Het is daarbij niet van belang of de gebruiker van het beeldscherm en de persoon die gegevens in de automatische gegevensverwerkende machine bewerkt en/of invoert dezelfde is.”

Van belang voor de indeling is volgens het Hof derhalve of de hoofdfunctie van de monitor erin bestaat om in een automatisch gegevensverwerkend systeem te worden gebruikt. Hierbij zijn alle kenmerken en objectieve eigenschappen van de monitor belang. Hoewel volgens het Hof het feit dat een monitor is ontworpen voor werk op korte afstand een bijzonder belangrijk element is waar rekening mee dient te worden gehouden, kan dat element volgens het Hof op zichzelf niet doorslaggevend zijn.

Gelet op de beantwoording van de prejudiciële vragen verwachten wij dat de Hoge Raad de zaak naar de douanekamer het gerechtshof Amsterdam zal (terug) verwijzen.

4. Douanewaarde – EU Commissie schapt ‘Domestic Sale’

Met de inwerkingtreding van het Douanewetboek van de Unie (DWU) per 1 mei 2016 zijn ook de bepalingen over de douanewaarde bij invoer gewijzigd. Deze bepalingen zijn belangrijk om de bij invoer verschuldigde invoerheffingen te berekenen (zoals invoerrechten en anti-dumpingrechten).

Een verkoopprijs die als basis wordt gebruikt voor het vaststellen van de douanewaarde moet zijn overeengekomen bij een verkoop voor uitvoer naar het douanegebied van de Unie.In de Guidance Customs Valuation (TAXUD B4/(2016) 808781 rev2, van 28 april 2016) wordt een verkoop voor uitvoer nader uitgelegd. In de Guidance is momenteel aangegeven dat een ‘domestic sale’ niet wordt beschouwd als een ‘verkoop voor uitvoer’. Van een ‘domestic sale’ is sprake als de verkoper en de koper beiden in de EU gevestigd zijn. Daar komt echter een verandering in. De ‘Customs Expert Group on Customs Valuation’ heeft namelijk voorgesteld alle verwijzingen naar het begrip ‘domestic sale’ uit het Guidance Document te verwijderen (zie de volgende link voor het Verslag van de 5de vergadering van de Customs Expert Group – Customs Valuation Section: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=23146)

De ‘Customs Expert Group on Customs Valuation’ vergadert eind oktober 2019 weer om de gewijzigde Guidance Customs Valuation vast te stellen. Deze nieuwe guidance wordt – naar verwachting – begin 2020 gepubliceerd. Bedrijven doen er derhalve goed aan om hun supply chain en daarmee gemoeide vaststelling van de douanewaarde opnieuw te beoordelen en – waar nodig – aan te passen om een verhoging van het bedrag aan invoerrechten te voorkomen.

Vragen? Kneppelhout kan uw bedrijf assisteren op het gebied van douane en internationale handel.

Tim Hesselink, advocaat/partner International Trade & Regulatory en Eline Mooring, advocaat International Trade & Regulatory 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.