Kleding gestolen tijdens wegtransport. Wat nu?

Dit artikel verscheen in Texpress No. 10 - 30 oktober 2015. Klik hier voor het origineel. 

U heeft heren- en damesjassen gekocht van een in Portugal gevestigde leverancier. Voor het vervoer van de jassen van Nederland naar Portugal schakelt u een wegvervoerder in die tegen betaling de jassen zal vervoeren. De chauffeur van de wegvervoerder haalt de goederen op in Portugal. Hij kan het traject van Portugal naar Nederland niet in één keer afleggen. De chauffeur stopt daarom op een parkeerplaats in Frankrijk en brengt daar de nacht door. De volgende ochtend ontdekt de chauffeur dat de jassen uit zijn vrachtwagen zijn gestolen. Wat nu?

Op internationaal wegvervoer van Portugal naar Nederland, zoals in ons voorbeeld, is het Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van toepassing. Dit verdrag wordt wel aangeduid als het CMR-verdrag. Op dit moment zijn 55 landen toegetreden tot het CMR-verdrag waaronder vrijwel alle Europese landen en enkele landen uit Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Azië. Het CMR-verdrag is van toepassing als aan verschillende voorwaarden werd voldaan. Ten eerste moet de vervoerder van zijn opdrachtgever een tegenprestatie ontvangen. In ons voorbeeld bestaat die tegenprestatie uit betaling van geld door u als opdrachtgever aan de vervoerder. Ten tweede moet er sprake zijn van vervoer over de weg door middel van voertuigen. In ons voorbeeld is aan deze voorwaarde voldaan aangezien de jassen over de weg zijn vervoerd met behulp van een vrachtwagen. Ten derde is van belang dat de plaats van inontvangstneming van de goederen en de plaats bestemd voor aflevering

daarvan, zoals die zijn aangegeven in de vervoerovereenkomst, gelegen zijn in twee verschillende landen. Tenminste één van deze landen dient partij te zijn bij het CMR-verdrag. Ook aan deze laatste twee voorwaarden is in ons voorbeeld voldaan. De plaats van inontvangstneming van de jassen is immers gelegen in Portugal en de plaats bestemd voor aflevering is gelegen in Nederland. Beide landen zijn partij bij het CMR-verdrag. Als, zoals in ons voorbeeld, aan alle voorwaarden die het CMR-verdrag stelt voor toepasselijkheid van het CMR-verdrag is voldaan, is het verdrag automatisch van toepassing. Het staat partijen vrij om in gevallen waarin het CMR-verdrag niet automatisch van toepassing is contractueel overeen te komen dat het CMR-verdrag toch van toepassing is. 

Aansprakelijkheid van de vervoerder

Op grond van het CMR-verdrag is de vervoerder aansprakelijk voor het handelen en nalaten van zijn werknemers en hulppersonen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Dit betekent dat de vervoerder in ons voorbeeld aansprakelijk is voor het handelen en nalaten van de chauffeur die hij voor het vervoer van Portugal naar Nederland heeft in-geschakeld voor zover de chauffeur handelt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Het CMR-verdrag bepaalt verder dat de vervoerder aansprakelijk is voor geheel of gedeeltelijk verlies en voor beschadiging van de goederen, welke ontstaan tussen het moment waarop de goederen door de 

''Het CMR-verdrag is van toepassing als aan verschillende voorwaarden werd voldaan''

vervoerder in ontvangst worden genomen en het moment van de aflevering. De vervoerder is eveneens aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de aflevering. Van verlies van goederen in de zin van het CMR-verdrag is sprake als de vervoerde goederen echt zoek zijn. In ons voorbeeld zijn de jassen verdwenen nadat de jassen door de chauffeur zijnopgehaald en voordat de jassen zijn afgeleverd bij u. Dit betekent dat de vervoerder in beginsel aansprakelijk is voor het verlies van de jassen. Het is dan ook zaak dat u de vervoerder schriftelijk aansprakelijk stelt voor de schade die u heeft geleden als gevolg van het verdwijnen van de jassen. Aangezien er korte verjarings- en vervaltermijnen gelden, is het raadzaam dit zo snel mogelijk te doen.

Beperking van de te betalen schadevergoeding

Het CMR-verdrag regelt de hoogte van de door de vervoerder te vergoeden schade. Het verdrag bepaalt dat de schadevergoeding wordt berekend naar de waarde van de goederen op de plaats en het tijdstip van de inontvangstneming daarvan. De schadevergoeding kan echter niet meer bedragen dan 8,33 SDR voor elk ontbrekend kilogram bruto-gewicht. De afkorting SDR staat voor Special Drawing Rights. 8,33 SDR bedraagt op het moment dat dit artikel wordt geschreven ongeveer 9,33 euro. De exacte omrekenkoers wordt vastgesteld door het Internationaal Monetair Fonds. Als de waarde van de verloren goederen lager is dan 8,33 SDR dan is de aansprakelijke vervoerder gehouden de totale waarde van de verloren goederen te vergoeden. Naast de hiervoor genoemde schadevergoeding heeft u recht op volledige vergoeding van de vrachtprijs, douanerechten en de overige met betrekking tot het vervoer gemaakte kosten. De door de vervoerder te betalen schadevergoeding is niet beperkt tot 8,33 SDR als kort gezegd sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van de vervoerder. Van opzet zou in ons voorbeeld sprake zijn als blijkt dat de chauffeur de jassen heeft gestolen.

Conclusie

Als u kleding heeft gekocht in het buitenland en deze kleding tijdens het vervoer daarvan over de weg naar Nederland wordt gestolen, kunt u de vervoerder aansprakelijk stellen voor uw schade. Aangezien er korte verjarings- en vervaltermijnen gelden, dient u snel te handelen. Als de vervoerder zich niet met succes op overmacht kan beroepen, zal hij in elk geval proberen de door hem te betalen schadevergoeding te beperken. Komt echter vast te staan dat er sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen schuld van de vervoerder dan is de vervoerder onbeperkt aansprakelijk.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.