Laatste checklist voor de Wet arbeidsmarkt in balans

Laatste checklist voor de Wet arbeidsmarkt in balans

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking die de Wet werk en zekerheid (Wwz) op een aantal cruciale punten wijzigt. Dit blog bevat een beknopt overzicht van de wijzigingen.

KETENREGELING

 • De ketenregeling wordt verruimd: 3 x 3 x 6

  Het maximumaantal arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd blijft 3, maar de maximale duur van deze overeenkomsten wordt verruimd naar 3 jaar. De tussenperiode van zes maanden, waarna een nieuwe keten begint blijft eveneens in stand;

 • Afwijking bij cao

  Bij terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan, kan de tussenpoos van 6 maanden bij cao worden verkort naar 3 maanden.

Let op!

 • De wijziging van de ketenregeling heeft onmiddellijke werking. Dit houdt in dat de driejaarstermijn direct in werking treedt, ook voor arbeidsovereenkomsten die voor 1 januari 2020 al lopen.

OPROEPOVEREENKOMSTEN

 • Minimaal 4 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail oproepen van de oproepkracht.

 • Afwijking bij cao

  Bij cao kan deze termijn worden verkort naar 1 dag.

 • Bij intrekking van de oproep is loon verschuldigd over de periode waarvoor de oproepkracht was opgeroepen.

 • Aanbod vast aantal uren na 12 maanden

  Duurt de oproepovereenkomst met een oproepkracht langer dan 12 maanden, dan dient de werkgever de werknemer een vast aantal uren aan te bieden. Het aanbod moet minimaal het gemiddelde aantal uren per maand over het afgelopen jaar zijn.

Let op!

 • Onmiddellijke werking van de wijziging

  Werknemers die op het moment dat de Wab in werking treedt langer dan 12 maanden in dienst zijn op basis van een oproepovereenkomsten, dienen meteen een aanbod te krijgen voor een arbeidsovereenkomst met daarin een vaste arbeidsomvang.

PAYROLLOVEREENKOMST

 • De payrollovereenkomst krijgt een eigen bepaling in het BW: artikel 7:692 BW;

 • Payrollwerknemers krijgen gelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als de werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies bij de inlener. Payrolling wordt duurder;

 • Payrollwerkgever kan geen gebruik meer maken van een lichter arbeidsrechtelijk regime, dat o.a. het uitzendbeding mogelijk maakte.

NIEUWE ONTSLAGGROND – i-grond in art. 7:669 lid 3 BW

 • De nieuwe i-grond maakt het mogelijk om meerdere niet voldragen ontslaggronden te combineren: een combinatie van c t/m h-gronden;

 • Extra transitievergoeding: de rechter kan bij ontbinding op de i-grond een extra transitievergoeding toekennen van maximaal 50%.


TRANSITIEVERGOEDING

 • Transitievergoeding is verschuldigd vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst;

 • Voor alle dienstverbanden geldt: 1/3 maandsalaris per gewerkt dienstjaar;

 • Geen afronding, maar berekening aan de hand van de feitelijke duur (maanden, dagen);

 • Ook bij opzegging tijdens proeftijd is een transitievergoeding verschuldigd.

 Overgangsrecht Wwz

 • De hogere vergoeding voor oudere werknemers en werknemers met een dienstverband langer dan 10 jaar vervalt;

 • De lagere transitievergoeding voor kleine werkgevers vervalt.

 

Wij willen u graag goed informeren. Mocht u daarom nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met een van onze arbeidsrechtspecialisten.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.