Nieuwe Algemene Bankvoorwaarden van kracht, de ABV 2017

Op 1 maart 2017 treden de nieuwe Algemene Bankvoorwaarden in werking, de ABV 2017. Taalkundig zijn de voorwaarden geheel herschreven in voor consument en ondernemer begrijpelijke taal. Inhoudelijk zijn de voorwaarden op een aantal bepalingen na qua strekking hetzelfde gebleven.

Algemene Bankvoorwaarden

De ABV, die al sinds 1965 bestaan, vormen de basisregels tussen de Nederlandse banken en hun klanten. Zij worden ook wel de contractuele Grondwet van de banken genoemd. De Algemene Bankvoorwaarden gelden voor alle banken die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Dat zijn nagenoeg alle Nederlandse en buitenlandse banken die in Nederland actief zijn. De ABV gelden voor alle klanten van de bank, dus voor zowel particulieren als zakelijke klanten. Verder zijn de ABV van toepassing op álle producten en diensten die de klant van de bank afneemt of zal afnemen. Het gaat om de gehele relatie tussen bank en klant.

De ABV, ook de wijzigingen, zijn opgesteld in nauw overleg tussen de NVB, de Consumentbond, de SER en de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en ONL voor Ondernemers.

De voornaamste thema’s van de Algemene Bankvoorwaarden gaan over zorgplicht, informatie, controle, storingen, tarieven en kosten, schulden, zekerheden, verrekening, opeisbaarheid en opzegging, klachten en geschillen.

Wijzigingen

Ten opzichte van de ABV 2009, de vorige versie, zijn er vier belangrijke wijzigingen:

  1. De bepalingen van de ABV hebben altijd voorrang op eventuele tegenstrijdige bepalingen uit specifieke overeenkomsten met de bank of uit bijzondere voorwaarden bij specifieke bankproducten of -diensten, zoals bijvoorbeeld de ‘voorwaarden betaaldiensten’, de ‘algemene bepalingen kredietverlening’ of de ‘voorwaarden beleggen’.
  1. De bank is niet langer in staat een uitgaande betaling van een rekening van de klant die door een beschikkingsonbevoegde werd verricht, bijvoorbeeld als gevolg van fraude of na faillissement van de rekeninghouder, eigenmachtig – zonder betalingsopdracht - terug te draaien. Als blijkt dat de begunstigde de betaling onterecht heeft ontvangen, dan zal de bank de betaling bij de begunstigde zelf moeten zien terug te halen. Als een onjuiste betaling het gevolg is van een onmiskenbare vergissing, zoals een overduidelijke administratieve fout bij de bank, dan blijft de bank bevoegd om de betaling zonder toestemming van de klant terug te draaien.
  1. De bepalingen over de door de bank te hanteren tarieven en vergoedingen zijn duidelijker vastgelegd. Wanneer de bank per ongeluk geen tarief of vergoeding heeft afgesproken, kan de bank die alsnog in rekening brengen, zij het gemaximeerd tot het bedrag dat de bank in vergelijkbare gevallen rekent. Daarnaast wordt de mogelijkheid tot tariefswijziging, bijvoorbeeld als gevolg van marktomstandigheden of wijziging van het risicoprofiel van de klant, beter uitgelegd.
  1. Ook de bepaling met betrekking tot de bijzondere kosten die de bank in rekening kan brengen is nader geformuleerd. Kosten die de bank maakt in verband met een geschil tussen haar klant en een derde partij, bijvoorbeeld bij een beslag op de bankrekening, mocht de bank ook onder de ABV 2009 al doorbelasten. De bijzondere, extra kosten die de bank in rekening mag brengen in verband met de relatie tussen bank en klant zijn nu nader geformuleerd en beperkt. Denk aan taxatiekosten, proceskosten en kosten van uitwinning wanneer een bankrelatie wegens niet nakoming wordt beëindigd. Dergelijke kosten kunnen aan de klant worden doorbelast, maar zijn wel gebonden en veelal gemaximeerd aan wettelijke regelingen, zoals die ten aanzien van incasso- en proceskosten.

Overige wijzigingen zijn, los van herformulering in duidelijker taalgebruik, minder ingrijpend.

Implementatie

Alle banken zullen hun eigen klanten, particulier en zakelijk, op de hoogte hebben gebracht van de inwerkingtreding van de nieuwe ABV 2017. Banken gebruiken veelal de tekst van de ABV 2017 onder het eigen banklogo. ABN AMRO Bank noemt de ABV 2017 zelfs ‘Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.’ Het gaat telkens om dezelfde ABV 2017. Dat kan verwarrend zijn, zeker naast de vele soorten door de banken gehanteerde eigen voorwaarden per product of dienst.

De ABV 2017 treden op 1 maart 2017 direct in werking en zijn dus ook van toepassing op alle al  bestaande overeenkomsten en relaties tussen banken en hun klanten.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.