Personenvennootschappen: bestuurdersaansprakelijkheid voor belastingschulden

Maten van een maatschap, vennoten van een vof en beherende vennoten van een cv zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen. Zij kunnen géén betalingsonmacht melden. Ook de uitgetreden vennoot blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de vóór zijn uittreden niet betaalde belastingen. De uiteindelijke bestuurders van bv’s die vennoten van een (project)vof zijn, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de vof. Voor hen biedt het melden van de betalingsonmacht van deze bv’s wellicht wel soulaas.
De bestuurder van een onderneming die haar belastingverplichtingen (voor BTW, Loonbelasting en premies sociale verzekeringen) niet kan nakomen moet dat melden aan de Belastingdienst. Nalatigheid kan leiden tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor de niet betaalde belastingen. De betalingsonmacht moet schriftelijk worden gemeld binnen twee weken nadat de belastingen betaald hadden moeten zijn. Deze plicht geldt in het bijzonder voor bestuurders van naamloze en besloten vennootschappen.

Ondernemingen worden ook gedreven als personenvennootschap: (openbare) maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv). Personenvennootschappen hebben geen rechtspersoonlijkheid. Iedere maat van een maatschap is voor een evenredig deel aansprakelijk voor alle schulden van de maatschap. Bij de vof is iedere vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Ook bij de cv is iedere beherende vennoot hoofdelijk aansprakelijk. Hoe zit het nu als de maten/(beherende) vennoten weten dat de onderneming haar belastingverplichtingen niet kan nakomen.

Op grond van de Invorderingswet, is ieder van de bestuurders van een personenvennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde belastingen. Alleen de bestuurder die bewijst dat het niet zijn schuld is dat de belastingen niet zijn voldaan, is niet aansprakelijk. Als bestuurder wordt aangemerkt de volledig aansprakelijke vennoot van een maatschap of vennootschap. Dat betekent dat deze maten, vennoten of beherende vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verschuldigde belastingen. Zij kunnen géén betalingsonmacht melden. Uit een recent vonnis van de rechtbank Arnhem blijkt dat aan de melding van betalingsonmacht door een vof, niet het vertrouwen kan worden ontleend dat hierna geen aansprakelijkstelling meer zal volgen. Ik denk dat het wel verstandig is de financiële problemen aan de Belastingsdienst te melden en om een betalingsregeling te vragen.

Uit een arrest uit 2009 van het Hof Arnhem volgt dat ook de gewezen bestuurder van een vof onder de werking van de Invorderingswet valt en daarmee aansprakelijk is voor de vóór zijn uittreden niet betaalde belastingen, zelfs als hij met de andere vennoten had afgesproken dat hij niet voor de belastingschulden van de vof aansprakelijk was. Het is dus voor de gewezen vennoot van belang dat hij bij uittreding nagaat of de verschuldigde belastingen van de vof zijn voldaan. Hij kan zich later niet beroepen op het feit dat hij is uitgetreden.

In de Invorderingswet is bepaald dat indien een bestuurder van een lichaam (een vof) zelf een lichaam is (een bv), voor de toepassing van dit artikel onder bestuurder mede wordt verstaan ieder van de bestuurders van het laatstbedoelde lichaam. Dit is van belang bij voor projecten veelgebruikte constructies waarbij bv’s de vennoten van een (project)vof zijn. Vaak hebben dergelijke bv’s ook weer andere bv’s als bestuurder. Op grond van de Invorderingswet zijn de natuurlijke personen die de uiteindelijke bestuurders zijn, hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van de vof. Gaat deze failliet (waarmee van rechtswege ook de bv’s die vennoot zijn failliet gaan) dan kunnen de uiteindelijke bestuurders dus voor de belastingschulden van de failliete vof worden aangesproken. Ik denk dat het wellicht soulaas biedt dat de bestuurders van de vennoot-bv’s de betalingsonmacht hiervan melden. De vof kan dan weliswaar geen betalingsonmacht melden, maar de bestuurders van de hoofdelijk aansprakelijke vennoot-bv’s kunnen dat wel.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.