Pssst… Geheim!! Binnenkort in heel Europa verkrijgbaar

Bedrijfsgeheimen vormen naast intellectuele-eigendomsrechten één van de belangrijkste assets van bedrijven. Een bedrijfsgeheim is een verzamelbegrip van alle geheime (innovatieve) knowhow, welke bedrijven zullen willen beschermen. Of het nu om grote of kleine geheimen gaat, om grote bedrijven of kleine bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan het geheime recept van Coca Cola of de eerste ontwerpen van een nieuw automodel. Deze niet-publieke knowhow vormt wellicht het begin van een mogelijk toekomstig intellectueel eigendomsrecht, maar de bescherming daarvan is tot op heden lastiger dan in geval van intellectuele eigendom.

Daar komt verandering in. Op 14 april 2016 heeft het Europese Parlement de Richtlijn Bedrijfsgeheimen (de ‘Trade Secrets Directive’) aangenomen. Met de komst van deze Richtlijn wordt de beschermingsomvang van niet-openbare knowhow en bedrijfsinformatie voor alle EU-lidstaten tot op zekere hoogte geharmoniseerd. Daarmee krijgen bedrijven betere handhavingsmogelijkheden en dus bedrijfsgeheimen een betere bescherming.

In deze blog geven wij kort aan wat er gaat veranderen na implementatie van de Richtlijn in juni 2018.

Eén Europees begrip “bedrijfsgeheim”

Al heel lang zijn er aanzienlijke verschillen tussen wetgeving van de lidstaten waar het gaat om bescherming van bedrijfsgeheimen. Als gevolg hiervan genieten bedrijfsgeheimen niet in de gehele Europese Unie dezelfde mate van bescherming.

Eén van de doelen van de Trade Secrets Directive was het opstellen van een eenduidige definitie van het begrip bedrijfsgeheim. Daarin ligt immers het begin van een gelijke bescherming van bedrijfsgeheimen in alle EU-lidstaten. Alleen dan moet een bedrijfsgeheim in alle landen aan dezelfde vereisten getoetst worden. De definitie die nu is opgenomen in de Trade Secrets Directive heeft betrekking op knowhow, bedrijfsinformatie en technologische informatie. De Trade Secrets Directive heeft daaraan drie vereisten verbonden:

  • Er moet een legitiem belang zijn bij het vertrouwelijk houden van het geheim;
  • Er moet een legitieme verwachting zijn ten aanzien van het bewaren van de vertrouwelijkheid;
  • de know-how moet feitelijke of potentiële handelswaarde bezitten.

Het is belangrijk om te realiseren dat de Richtlijn niet eenzelfde ‘soort’ bescherming biedt als intellectuele eigendomsrechten (zoals een octrooi of een merk). Intellectuele eigendomsrechten beschermen het uiteindelijke werk, product, en niet het idee erachter. Iemand die onafhankelijk eenzelfde soort bedrijfsgeheim ontwikkelt of op een rechtmatige manier een bestaand bedrijfsgeheim in handen krijgt, maakt geen inbreuk op het reeds bestaande bedrijfsgeheim.

Maatregelen treffen om de informatie geheim te houden

Een bedrijfsgeheim wordt alleen beschermd als de houder ervan redelijke maatregelen heeft getroffen om de informatie geheim te houden. Het is voor bedrijven aan te raden om hun ‘kroonjuweel’ vast te leggen, en ten aanzien daarvan vast te leggen wie toegang heeft tot een dergelijk geheim en wat voor bescherming nodig is.

In geval van een geschil over bedrijfsgeheimen moet kunnen worden aangetoond dat en welke maatregelen genomen zijn om de niet-openbare know-how te beschermen. Het is dan ook van groot belang dat u de genomen maatregelen documenteert en toeziet op de naleving ervan, zodat u, mocht het zo ver komen, tijdens een geschil betreffende uw bedrijfsgeheim kunt bewijzen welke maatregelen u heeft genomen om uw bedrijfsgeheim geheim te houden. Het hangt af van de hoedanigheid van het bedrijfsgeheim welke handelingen een onderneming hiervoor moet verrichten.

Beperking bescherming

De Trade Secrets Directive kent wel een beperking zodat onder meer onderzoeksjournalisten en klokkenluiders hun werk kunnen blijven doen. Zo blijft ten aanzien van onderzoeksjournalisten en journalistieke bronnen, de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van informatie zoveel mogelijk gewaarborgd. Ook zal de bescherming uit de Trade Secrets Directive niet kunnen worden ingeroepen tegen klokkenluiders, indien zij te goeder trouw handelen en bedrijfsgeheimen slechts worden onthuld om het algemeen openbaar belang te beschermen.

Tot slot

De Richtlijn brengt geen drastische veranderingen met zich mee, maar biedt (meer) instrumenten om (effectiever) op te kunnen treden tegen inbreuken op uw bedrijfsgeheimen. Wél vraagt de Trade Secrets Directive voor daadwerkelijke bescherming van bedrijfsgeheimen om een aantal (actieve) handelingen.

Zo moeten genomen maatregelen ter bescherming van niet-openbare know-how worden genomen én gedocumenteerd. Ook moet actief worden toegezien op de naleving van die maatregelen en is het aan te raden ook dat te documenteren. Meer in het algemeen is het voorts aan te raden om, zoals voorheen ook gebruikelijk was, uw personeel een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen als zij (direct of indirect) in aanmerking komen met bedrijfsgeheimen of betrokken zijn bij de ontwikkeling daarvan. Ook blijft het gebruik van een ‘Non-Disclosure-Agreement’ (‘NDA’) geen overbodige luxe. Een boeteclausule bij onrechtmatig gebruik van bedrijfsgeheimen door een partij geeft u bijvoorbeeld een sterkere positie dan wanneer u zal moeten bewijzen welke schade u heeft geleden.

Kneppelhout & Korthals heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en waar nodig procederen over bedrijfsgeheimen van (internationale) organisaties.

Mocht u naar aanleiding van deze blog nog vragen hebben over dit onderwerp of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst of NDA, dan kunt u contact met ons opnemen.

Hilde Pors, advocaat IE
Robbert Santifort, advocaat IE

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.