Sinds 1 oktober 2012: de Flex B.V.

Sinds 1 oktober 2012 is er een nieuwe wetgeving van toepassing voor de B.V., de meest gebruikte Nederlandse rechtspersoon. De nieuwe wetgeving geldt voor alle bestaande B.V.’s en brengt belangrijke veranderingen met zich mee. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

Het minimum kapitaal van €18.000,00 is afgeschaft
Het voorheen verplichte minimumkapitaal van EUR 18.000,00 is komen te vervallen. Daarmee zijn de bij oprichting verplichte bankverklaring bij een storting in geld en de verplichte accountantsverklaring bij een storting anders dan in geld eveneens komen te vervallen. Bij inbreng anders dan in geld blijft de inbrengverklaring wél verplicht, zij het dat de oprichter deze zelf opstelt.

Het is sinds 1 oktober 2012 voldoende dat ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan de B.V. Ook mag het aandelenkapitaal in een andere valuta dan de euro luiden. In dit laatste geval dient er wel een bankverklaring inzake de wisselkoers te worden afgegeven.

Introductie van de uitkeringstest bij het uitkeren van dividend
De uitkering van dividend geschiedt door middel van een besluit van de algemene vergadering vanaandeelhouders (AVA) en kan slechts plaatsvinden voor zover het eigen vermogen van de B.V. groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden (de zogenaamde balanstest). Dit is naar huidig recht ook al zo. Nieuw is echter dat een besluit tot dividenduitkering van de AVA geen gevolgen heeft zolang het bestuur van de B.V. geen toestemming heeft verleend. Het bestuur wordt geacht een zogenaamde uitkeringstest te doen, hetgeen inhoudt dat het goedkeuring weigert indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de B.V. na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Van het bestuur mag daarbij worden verwacht dat zij maximaal 12 maanden vooruit kijkt.

Indien de uitkeringstest negatief uitvalt en er toch uitkering plaatsvindt, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Ook de aandeelhouder die de uitkering heeft ontvangen is jegens de B.V. gehouden het door de uitkering ontstane tekort te vergoeden, zij het tot ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering en slechts indien hij wist of behoorde te weten dat de B.V. daardoor niet langer zal kunnen voldoen aan haar opeisbare schulden.

Besluitvormingsregels flexibeler
Voor de besluitvorming geldt dat veel meer mogelijk is, mits alle vergadergerechtigden daar vooraf mee instemmen en het bestuur en de (eventuele) Raad van Commissarissen advies hebben kunnen geven. Te denken valt aan besluitvorming buiten vergadering en het houden van AVA’s buiten de woonplaats van de B.V. en zelfs buiten Nederland. De minimale oproepingstermijn voor een AVA is teruggebracht naar 8 dagen (was 15 dagen). Besluiten die zijn genomen in strijd met de daarvoor geldende regels zijn vernietigbaar (en dus niet van rechtswege nietig), ook indien de schending van de regels geen invloed heeft gehad op de stemverhouding.

De uitgifte van stemrechtloze en/of winstrechtloze aandelen is mogelijk
Bij invoering van de Flex B.V. is het mogelijk geworden om aandelen te creëren waarop geenstemrecht of winstrecht rust. Een stemrechtloos aandeel kan niet tevens een winstrechtloos aandeel zijn en andersom. Tevens is differentiatie per besluit en per soort aandelen niet mogelijk. Wel kan bijvoorbeeld worden geregeld dat op een bepaalde soort of type aandelen geen of juist meerdere stemmen worden uitgebracht, hetgeen met name in joint ventures en familievennootschappen uitkomst kan bieden. De uitgifte van stemrechtloze aandelen kan bijvoorbeeld bij werknemersparticipaties interessant zijn en, in sommige gevallen, in plaats van certificering worden toegepast.

Geschillenregeling flexibeler
De wettelijke geschillenregeling is flexibeler geworden. Deze voorziet er in dat een aandeelhouder diede belangen van de B.V. schaadt kan worden uitgestoten (verplichting tot verkoop aandelen) en dat een beknelde aandeelhouder kan uittreden (verplichting tot koop aandelen door andere aandeelhouders of B.V. zelf). Uitstoting is nu ook mogelijk wegens gedragingen uit het verleden. Beoogd is de procedure voor alle betrokkenen sneller en efficiënter te laten verlopen.

De B.V. en haar aandeelhouders hebben meer ruimte gekregen om in de statuten of bij overeenkomst een van de wettelijke geschillenregeling afwijkende regeling te treffen, zij het dat een dergelijke regeling de overdracht van aandelen niet onmogelijk of uiterst bezwaarlijk mag maken. Bovendienis het mogelijk te kiezen voor geschilbeslechting door de Ondernemingskamer of arbitrage.

De nieuwe wet is per 1 oktober 2012 per direct van kracht geworden. Dit betekent dat statutaire regels door de nieuwe wettelijke regels opzij (kunnen) worden gezet en achterhaald kunnen zijn, maar ook onnodig kunnen knellen. Het is derhalve aan te raden uw statuten te controleren op bepalingen die onwenselijk zijn. Wij zijn u hierbij uiteraard graag bij van dienst.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.