Tijdelijke verhuur woonruimte per 1 juli 2016 verruimd

Per 1 juli 2016 zijn de mogelijkheden om een woonruimte (tijdelijk) te verhuren sterk uitgebreid. Op dat moment is namelijk de Wet doorstroming huurmarkt 2015 in werking getreden. De nieuwe regels zijn van toepassing op huurovereenkomsten gesloten vanaf 1 juli 2016.

Huur voor bepaalde tijd

Onder het oude regime had de huurder bijna altijd huurbescherming, ongeacht of de huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd was gesloten. Op grond van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 kan de verhuurder een huurovereenkomst voor een zelfstandige woning met de huurder sluiten voor de duur van maximaal twee jaar, zonder dat de huurder na afloop aanspraak kan maken op huurbescherming. Voor een onzelfstandige woning geldt een maximale termijn van vijf jaar. Indien de huurovereenkomst een concrete bepaling bevat over de duur van de overeenkomst is artikel 7:228 BW onverkort van toepassing, hetgeen volgt uit artikel 7:271 lid 1 BW (nieuw). In artikel 7:228 BW is bepaald dat huur voor bepaalde tijd eindigt wanneer die tijd is verstreken, zonder dat daartoe een opzegging is vereist.

Kennisgeving door de verhuurder

De huurovereenkomst eindigt na het verstrijken van de afgesproken termijn van rechtswege, mits de verhuurder de huurder tijdig informeert over het aflopen van het huurcontract. Deze berichtgeving moet uiterlijk één maand, maar niet langer dan drie maanden voor het aflopen van de huurovereenkomst worden verstuurd. De verhuurder hoeft daarbij geen opzeggingsgrond te vermelden. Indien de verhuurder niet (tijdig) aan de kennisgeving voldoet zal de overeenkomst voor onbepaalde tijd doorlopen en krijgt de huurder volledige huurbescherming. In tegenstelling tot de verhuurder kan de huurder de overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen.  

Uitzondering voor woningcorporaties

De wetgever heeft het onwenselijk gevonden als woningcorporaties veelvuldig gebruik maken van tijdelijke contracten bij sociale huurwoningen. Woningcorporaties mogen daarom zelfstandige sociale huurwoningen slechts aan bepaalde groepen (bijvoorbeeld huurders in een tijdelijke huisvesting voor noodopvang) tijdelijk verhuren. Deze specifieke gevallen zullen in een ministeriële regeling worden uitgewerkt.

Dringend eigen gebruik

Daarnaast heeft de wetgever met de Wet doorstroming huurmarkt 2015 de opzeggingsgrond ‘dringend eigen gebruik’ verruimd door te bepalen dat huisvesting van jongeren, promovendi en grote gezinnen ook onder ‘eigen gebruik’ valt. Wanneer de huurder niet meer onder de betreffende doelgroep valt kan de verhuurder opzeggen wegens ‘dringend eigen gebruik’.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.