UBO-register

UBO staat voor “Ultimate Beneficial Owner” ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Hiermee wordt de persoon bedoeld die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. UBO’s zijn natuurlijke personen die 25% of meer van het economisch belang in een organisatie hebben.

Het UBO-register is een register waarin alle UBO’s zullen moeten worden opgenomen. Deze verplichting komt voort uit de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn (EU) nr. 2015/849). De registratie dient ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het doel is dat door middel van het UBO-register financieel-economische criminaliteit niet meer kan worden verhuld achter juridische entiteiten.

Vanaf 10 januari 2020 dient het UBO-register in alle EU-lidstaten van kracht te zijn. Daartoe heeft de regering op 3 april 2019 het wetsvoorstel “Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten” ingediend.

Registratieplicht en procedure

Registratie in het UBO-register zal openbaar via de website van de Kamer van Koophandel verlopen. De registratieplicht ligt bij degene aan wie de entiteit toebehoort, of bij iedere bestuurder / degene die met de dagelijkse leiding is belast. Entiteiten die bij de inwerkintreding van de Implementatiewet reeds zijn ingeschreven in het handelsregister krijgen 18 maanden de tijd (tot 10 juli 2021) om een aanvullende opgave van hun UBO-informatie te doen. Voor nieuwe entiteiten vanaf januari 2020 geldt dat zij op het moment van de eerste inschrijving in het handelsregister zich tevens moeten inschrijven in het UBO-register. Een entiteit die niet (meer) in Nederland is gevestigd en die toebehoort aan een in Nederland opgerichte registratieplichtige entiteit dient zich volgens de Memorie van Toelichting wederom in te schrijven. Na inwerkingtreding van de Implementatiewet zullen alle relevante entiteiten worden geïnformeerd over deze nieuwe verplichtingen.

Het registreren in het UBO-register zal verplicht zijn voor:

 • Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen;

 • Stichtingen, verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;

 • Verenigingen zonder volledige rechtsbevoegdheid die een onderneming drijven;

 • Personenvennootschappen;

 • Rederijen;

 • Europese naamloze vennootschappen, Europese coöperatieve vennootschappen en Europees economische samenwerkingsverbanden.

Het registreren in het UBO-register zal niet verplicht zijn voor:

 • Beursgenoteerde vennootschappen

 • Eenmanszaken;

 • Publiekrechtelijke rechtspersonen;

 • Vereniging van eigenaren;

 • Enkele historische rechtspersonen;

 • Kerkgenootschappen;

 • Buitenlandse rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland.

Openbaarheid van het UBO-register

In het openbare deel van het UBO-register kan alleen worden gezocht op naam van de onderneming of rechtspersoon, niet op een persoon specifiek. Het niet-openbare deel zal alleen door bevoegde autoriteiten en de Financiële Inlichtingen Eenheid kunnen worden ingezien. De UBO-gegevens zullen tot maximaal tien jaar na uitschrijving van de in Nederland opgerichte entiteit uit het UBO-gedeelte van het handelsregister toegankelijk blijven. Gegevens die in het UBO-register zullen komen:

Openbaar

Niet openbaar

Voor- en achternaam

BSN en buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN)

Geboortemaand en –jaar

Geboortedag, -land en -plaats

Woonstaat

Woonadres

Nationaliteit

Afschrift geldig identiteitsdocument

Aard en omvang van het economisch belang

Afschrift van documenten waaruit aard en omvang van het economisch belang blijkt

 

Sancties bij overtreding registratieplicht

Voor de UBO-registratieplicht wordt een duaal sanctiestelsel voorgesteld: overtreding kan zowel met bestuursrechtelijke als met strafrechtelijke sancties worden gehandhaafd. Het doel hiervan is het implementeren van een doeltreffende, evenredige en afschrikkende maatregel. Er zal op een consistente en coherente wijze afstemming worden gezocht tussen beide sanctiemogelijkheden.

Slotopmerkingen

Voor natuurlijke personen die een eigendoms- of zeggenschapsbelang van 25% of meer hebben in een registratieplichtige entiteit, is van belang de daadwerkelijke implementatie van het UBO-register in de gaten te houden. Op dit moment is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Tweede Kamer.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.