Wijziging Bouwbesluit 2012: label C-verplichting ingevoerd

In 2013 is het Energieakkoord voor duurzame groei getekend. Een van de pijlers is een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5% per jaar. Daarnaast is in het Regeerakkoord 2017 neergelegd dat zal worden gestreefd naar een reductie van de CO2-uitstoot met 49% in 2030.

Om deze doelen te bereiken en energiebesparing van kantoren te stimuleren, dienen kantoorpanden met ingang van 1 januari 2023 over (minimaal) energielabel C te beschikken. Dit volgt uit de op 17 oktober 2018 in werking getreden wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de labelverplichting voor kantoorgebouwen.

Bouwbesluit

Aan het Bouwbesluit 2012 is artikel 5.11 toegevoegd waaruit volgt dat het vanaf 1 januari 2023 verboden is om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter (oftewel energielabel C).

Er is een aantal gebouwen uitgezonderd van bovengenoemde verplichting. Het gaat – kort gezegd – om de volgende uitzonderingen:

  • kantoorgebouwen waar minder dan 50% van het totale gebruiksoppervlak van het pand een kantoorfunctie heeft;
  • kantoorgebouwen waarvan de totale gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties en nevenfuncties kleiner is dan 100 m2;
  • monumenten (let op: beschermde stads- en dorpsgezichten vallen hier niet onder);
  • kantoorpanden die binnen twee jaar na 1 januari 2023 worden gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Indien de kosten voor de maatregelen die nodig zijn om een energielabel C te behalen een terugverdientijd van meer dan tien jaar hebben, mag de eigenaar volstaan met het nemen van maatregelen die een terugverdientijd hebben tot en met tien jaar. In die gevallen is het voldoende als wordt voldaan aan de daarbij behorende energie-index.

Aanpassingen

De wijziging van het Bouwbesluit 2012 lijkt met name grote gevolgen te hebben voor kantoorpanden die momenteel energielabel G hebben. Kantoorpanden met energielabel D, E of F kunnen namelijk over het algemeen met beperkte maatregelen en zonder ingrijpende verbouwingen minimaal energielabel C behalen. Denk hierbij aan het plaatsen van ledverlichting of zonnepanelen. Bij kantoorpanden met energielabel G zullen mogelijk wel bouwkundige aanpassingen aan de schil nodig zijn. Hierbij valt te denken aan glas- en dakisolatie. De kosten die met dergelijke energiebesparende maatregelen gemoeid gaan, kunnen aanzienlijk oplopen.

Sancties bij overtreding

Als vanaf 1 januari 2023 een kantoorgebouw wordt gebruikt dat niet beschikt over (minimaal) label C kan het bevoegd gezag optreden, net als bij overtreding van andere verplichtingen uit het Bouwbesluit 2012. Het bevoegd gezag is vaak de gemeente. Op grond van de handhavingsmogelijkheden uit de Woningwet kan bestuursrechtelijk of strafrechtelijk (overtreding van de Wet economische delicten) worden opgetreden. Het staat het bevoegd gezag vrij om te beoordelen of en zo ja welke maatregelen er in een bepaald geval ingezet worden bij de handhaving. Indien een kantoorgebouw in strijd met de hiervoor besproken verplichting in gebruik wordt genomen of in gebruik blijft, kan het bevoegd gezag bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven om de eigenaar de mogelijkheid te geven de situatie te herstellen. Als de overtreder het gebouw niet aanpast en/of het gebruik niet staakt, is er sprake van een herhaaldelijke overtreding. Hiertegen kan bijvoorbeeld worden opgetreden door het opleggen van een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete.

Tot slot

Hoewel 2023 nog ver weg lijkt, is het verstandig om nu al rekening te houden met de label C-verplichting. Als een kantoorpand op 1 januari 2023 niet beschikt over minimaal energielabel C mag het pand niet worden gebruikt of verhuurd en kunnen eigenaren geconfronteerd worden met handhaving door het bevoegd gezag. Het is daarom met name voor kantoren die op dit moment nog een energielabel G hebben, van belang een concreet plan op te stellen hoe aan de toekomstige verplichting kan worden voldaan. 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.