Wijzigingen als gevolg van Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening

Op 1 november 2015 is de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Hiermee is de Europese richtlijn jaarrekening (2013/34/EU) omgezet. Hierdoor zijn een aantal zaken met betrekking tot de jaarrekening gewijzigd. Hieronder zullen wij een aantal van deze wijzigingen bespreken.

Verkorting termijn deponering jaarrekening

De termijn voor het opmaken van de jaarrekening bedraagt vijf maanden na het einde van het boekjaar voor NV’s en BV’s, vier maanden voor beursgenoteerde ondernemingen en zes maanden voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Behalve bij beursgenoteerde ondernemingen kan de algemene vergadering (en bij stichtingen het orgaan dat volgens de statuten bevoegd is de jaarrekening vast te stellen) de hiervoor genoemde termijn verlengen in geval van bijzondere omstandigheden. De wetgever heeft de verlenging van de termijn voor het opmaken met een maand verkort. Voor NV’s en BV’s bedraagt de termijn nu vijf in plaats van zes maanden, voor verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen bedraagt de termijn nu vier in plaats van vijf maanden. Indien de jaarrekening niet is vastgesteld binnen twee maanden na afloop van de uiterste termijn voor het opmaken moet de jaarrekening onverwijld worden gedeponeerd. Door het verkorten van de termijn voor opmaken en verlengen is de uiterste termijn voor deponering 12 maanden na afloop van het boekjaar gaan bedragen. Dit was voorheen 13 maanden.

Waarom van belang?

Het is belangrijk rekening te houden met de verkorte termijn voor deponering. Het niet of niet tijdig naleven van de publicatieverplichting heeft verstrekkende gevolgen. Zo lopen bestuurders en commissarissen in het geval van faillissement een aanzienlijk risico op persoonlijke aansprakelijkheid en levert de schending van de publicatieverplichting een economisch delict op.

Statuten

In de statuten staat nu vaak nog een verwijzing naar de oude (langere) termijn waarbinnen de jaarrekening moet worden opgesteld en een termijn waarmee deze periode verlengd kan worden. Er mag worden aangenomen dat de wettelijke regeling de verouderde statutaire bepaling terzijde schuift, maar het zou voor verwarring kunnen zorgen. Mochten andere zaken in de statuten aan revisie toe zijn, dan is dit wellicht een goed moment om ook deze bepaling te laten aanpassen.

Vanaf welk boekjaar?

De Uitvoeringswet is op 1 november 2015 in werking getreden. Op boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016 zijn de regels uit de wet van toepassing. Eventueel kan gekozen worden om de nieuwe regels reeds van toepassing te laten zijn op het boekjaar 2015.

Verhoging grensbedragen kleine en middelgrote ondernemingen

Voor de vraag welke gegevens in de jaarrekening moeten worden opgenomen en openbaar gemaakt moeten worden is van belang of de onderneming als klein, middelgroot of groot valt te kwalificeren. Om te bepalen in welke categorie een onderneming valt is van belang of de onderneming aan bepaalde grensbedragen voldoet. De onderneming dient op twee opeenvolgende balansdata – zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balans-data – te voldoen aan twee van de drie onderstaande vereisten. 

Oude grensbedragen

 

Klein

Middelgroot

Groot

Totale waarde activa

≤ € 4,4 miljoen

≤ € 17,5 miljoen

> € 17,5 miljoen

Netto-omzet

≤ € 8,8 miljoen

≤ € 35 miljoen

> € 35 miljoen

Aantal werknemers

< 50

< 250

≥ 250

De Uitvoeringswet heeft deze grensbedragen aanzienlijk verhoogd zodat meer onder-nemingen gebruik kunnen maken van de relevante vrijstellingen. Bovendien is een nieuwe categorie micro-ondernemingen geïntroduceerd.

Micro-onderneming

Nieuwe grensbedragen

 

Micro

Klein

Middelgroot

Groot

Totale waarde activa

≤ € 350.000

≤ € 6 miljoen

≤ € 20 miljoen

> € 20 miljoen

Netto-omzet

≤ € 700.000

≤ € 12 miljoen

≤ € 40 miljoen

> € 40 miljoen

Aantal werknemers

< 10

< 50

< 250

≥ 250

Voor micro-ondernemingen zijn de verslaggevings- en openbaarmakingsverplichtingen nog verder verminderd ten opzichte van kleine ondernemingen. Zo hoeft een micro-onderneming slechts een zeer beperkte balans en een zeer beperkte winst- en verliesrekening op te stellen. Wel moet, omdat de toelichting niet verplicht is, een aantal zaken juist in de balans worden opgenomen. Vervolgens hoeft alleen de balans gedeponeerd te worden (dus zonder winst- en verliesrekening, toelichting, bestuursverslag of overige gegevens). Bovendien hoeven micro-ondernemingen – net als kleine ondernemingen – de jaarrekening niet te laten onderzoeken door een accountant. Onderaan dit artikel is een overzicht opgenomen met alle verslaggevings- en openbaarmakingsverplichtingen.

Gevolgen bestuursfuncties

Naast de verminderde verslaggevings- en openbaarmakingsverplichtingen heeft het optrekken van de grensbedragen ook gevolgen voor de regels met betrekking tot bestuurs- en toezichthoudende functies bij grote ondernemingen. Het is goed denkbaar dat ondernemingen die voorheen tot grote ondernemingen werden gerekend door de opgetrokken grenzen nu als middelgroot worden beschouwd en daarmee buiten het toepassingsbereik van de regels voor bestuurs- en toezichthoudende functies bij grote ondernemingen vallen.

Bestuursverslag

Tot slot wordt met de inwerkingtreding van de Uitvoeringswet het jaarverslag voortaan bestuursverslag genoemd. (Bron: www.kvk.nl)

Soort gegevens

Grootte rechtspersoon

 

Micro

Klein

Middelgroot

Groot

Beperkte balans

X

 

 

 

Verkorte balans

 

X

 

 

Enigszins vereenvoudigde balans

 

 

X

 

Uitgebreide balans

 

 

 

X

Vereenvoudigde winst- en verliesrekening

 

 

X

 

Uitgebreide winst- en verliesrekening

 

 

 

X

Beperkte toelichting

 

X

 

 

Uitgebreide toelichting

 

 

X

X

Bestuursverslag

 

 

X

X

Overige gegevens

 

 

 

 

Accountantsverklaring

 

 

X

X

Statutaire regeling en voorstel omtrent winstbestemming ov verwerking verlies

 

 

X

X

Lijst met bijzondere rechten inzake zeggenschap in de rechtspersoon

 

 

 

X

Opgave van aantal winstbewijzen en dergelijke

 

 

X

X

Opgave van belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

 

 

X

X

Opgave van nevenvestigingen, hun namen en de landen waar ze gevestigd zijn

 

 

 

 

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in en ontvang de laatste nieuwsupdates, artikelen, blogs en evenement notificaties.