Algemene voorwaarden


ALGEMENE VOORWAARDEN VAN KNEPPELHOUT & KORTHALS N.V.

  1. Kneppelhout & Korthals N.V. is een naamloze vennootschap die de uitoefening van de rechtspraktijk (advocatuur) tot doel heeft. Op verzoek wordt een lijst toegezonden van personen die middels hun vennootschappen aandelen in Kneppelhout & Korthals N.V. houden en die in overeenstemming met het algemeen gebruik in de professionele rechtspraktijk worden aangeduid met “partner”.
  2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, vervolgopdracht, gewijzigde opdracht en/of aanvullende opdracht aan Kneppelhout & Korthals N.V., aan de partners en/of aan personen die ten behoeve van Kneppelhout & Korthals N.V. werkzaam zijn of waren en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan en/of in verband daarmee.
  3. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van art. 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn aanvaard en uitgevoerd door Kneppelhout & Korthals N.V., ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is (geweest) dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
  4. Iedere aansprakelijkheid van Kneppelhout & Korthals N.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Kneppelhout & Korthals N.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien om welke reden dan ook geen uitkering uit hoofde van die verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid telkens beperkt tot maximaal een bedrag van Euro 200.000,--. Het recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Kneppelhout & Korthals N.V. rechtens aansprakelijk is, onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW.
  5. De keuze van door Kneppelhout & Korthals N.V. in te schakelen derden zal, zoveel mogelijk, plaatsvinden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Kneppelhout & Korthals N.V. is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Kneppelhout & Korthals N.V. eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens opdrachtgever te aanvaarden.
  6. De uitvoering van de verstrekte opdrachten vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
  7. Behoudens een gerechtvaardigde klacht daarover, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na declaratiedatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke (handels-) rente als omschreven in artikel 6: 119 a BW is verschuldigd. 
  8. Kneppelhout & Korthals N.V. behoudt zich het recht voor de door haar in rekening te brengen tarieven jaarlijks aan de prijsontwikkelingen aan te passen.
  9. De rechtsverhouding tussen Kneppelhout & Korthals N.V. en de opdrachtgever is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen Kneppelhout & Korthals N.V. en de opdrachtgever kennis te nemen.
  10. De in de Nederlandse taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse taal en/of enige andere taal opgestelde tekst van deze Algemene Voorwaarden.

Bekijk hier de aanvullende voorwaarden van onze Merkendesk.