Customs, Trade & Regulatory

 

Export controle & sancties

Voor bedrijven die internationaal zaken doen is het van groot belang om ervoor te zorgen dat de transactie in overeenstemming is met export controle- en sanctiewetgeving. Een schending van deze wetgeving kan strafrechtelijke gevolgen en reputatieschade tot gevolg hebben. Het is daarom belangrijk dat bedrijven goed op de hoogte zijn van de risico’s die een overtreding van export controle- en sanctiewetgeving met zich meebrengen, en welke maatregelen zij kunnen nemen om deze risico’s te beperken.

Export controle

Export controle is de controle en beperking op import en export van strategische goederen, software en technologie. Het geldt dus ten aanzien van specifieke goederen, ongeacht de daadwerkelijke bestemming. Ook bepaalde diensten die verband houden met de transactie kunnen onder export controle vallen. Strategische goederen zijn goederen die niet zomaar mogen worden uit-, in- of doorgevoerd naar bepaalde landen of alleen onder voorwaarden vanwege veiligheid en internationale afspraken. Het gaat hierbij om goederen die gebruikt kunnen worden (i) voor militaire doeleinden, (ii) voor zowel burgerlijke als militaire doeleinden en (iii) bij de productie van massavernietigswapens en/of overbrengingsmiddelen voor dergelijke wapens. Vanwege een breed scala aan technische mogelijkheden, wordt een groot aantal sectoren beïnvloed, zie hieronder een overzicht met voorbeelden.

Internationale sancties

Sanctiemaatregelen zijn politieke instrumenten op internationaal en nationaal niveau om invloed uit te oefenen op conflicten binnen en tussen landen, zonder militair in te grijpen. Sanctiemaatregelen zijn gericht op bepaalde personen, specifieke landen of hun regeringen (bijvoorbeeld Iran, Rusland, Soedan, Noord-Korea). De meest voorkomende sancties zijn wapenembargo’s, het bevriezen van tegoeden, reisbeperkingen en handelsbeperkingen.

De laatste jaren hebben wereldwijd regelgevende instanties het beleid met betrekking tot sanctiemaatregelen geïntensiveerd. Zo dwingt het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën economische en handelssancties af op extraterritoriale basis, waardoor bedrijven met Amerikaanse bedrijfsbelangen de Amerikaanse sanctieontwikkelingen op de voet moeten volgen. Ook nemen de verschillende nationale export controle instanties in de Europese lidstaten steeds meer controlemaatregelen. Als gevolg hiervan hebben Europese bedrijven een groeiende behoefte om hun beleid en processen te monitoren aan de hand van de steeds veranderende sanctiemaatregelen.

Unieke aanpak

Ons team inzake export controle en internationale sancties maakt onderdeel uit van een bredere douane- en internationale handelspraktijk. We combineren onze kennis en ervaring op het gebied van export controle en sancties met onze achtergrond in Europese douanewetgeving. De ervaring van onze advocaten als onder andere bedrijfsjurist voorziet ons van zakelijk inzicht en een oplossingsgerichte aanpak. Tevens beschikt Kneppelhout & Korthals over een uitgebreid internationaal netwerk van gespecialiseerde advocaten op het gebied van export controle en sancties.

Diensten

Enkele voorbeelden van diensten die wij kunnen leveren zijn:

 • export controle classificatie
 • advies over export controle vergunningplicht, de aanvraag en het beheer
 • advisering en uitvoering van interne onderzoeken;
 • compliance en douaneafhandeling van strategische goederen;
 • opstellen en onderhouden van interne compliance programma’s (ICP);
 • het ontwerpen en onderhouden van interne trainingsprogramma’s op het gebied van export controle- en sanctiewetgeving;
 • begeleiding bij vrijwillige meldingen aan toezichthouders
 • praktische compliance tools voor export controle en internationale sancties
 • helpdesk en advies
 • risicobeoordelingen & due diligence
 • bijstaan in rechte bij strafzaken inzake export controle en internationale sancties.

 

Track-record

 • adviseren van een wereldwijd afvalbedrijf over sancties tegen Rusland en de gevolgen daarvan voor verschillende zakelijke transacties onder het Europees en Amerikaans sanctieregime
 • het vertegenwoordigen van een technologiebedrijf in gerechtelijke procedures over vergunningsaanvragen voor de export naar China
 • adviseren van een olie- en gasbedrijf met betrekking tot vergunningsaanvragen bij de Nederlandse overheid op grond van Europese sancties tegen Rusland voor onder andere olie exploratie, levering van sleuteltechnologie en producten voor de Russische olie- en gassector
 • adviseren van een elektronicafabrikant over vrijwillige melding aan de toezichthouder met betrekking tot de export zonder vergunning
 • assisteren van een lucht- en ruimtevaart- en defensiebedrijf bij een compliance review van het ontwerp, de implementatie en de operationele effectiviteit van nalevingsprocedures met betrekking tot export controle
 • adviseren van olie- en gas exploratie bedrijven en offshore klanten met betrekking tot de impact van de Europese en Amerikaanse sancties op dit gebied
 • uitvoeren van een intern onderzoek met betrekking tot het gebruik van financiële regelingen voor olie- en gasprojecten in Rusland
 • adviseren van een wereldwijd koeriersbedrijf over de toepassing van Europese regels voor exportcontrole in verband met een IT-outsourcingproject
 • het vertegenwoordigen van een wereldwijd chemicaliën bedrijf in succesvolle rechtszaken tegen besluiten inzake exportcontroles van de Nederlandse autoriteiten
 • advisering van een duurzaam mobiliteitsbedrijf over de impact van de Europese wetgeving inzake uitvoercontrole met betrekking tot hun R&D activiteiten en export
 • advisering van een consumentenelektronicabedrijf over Europese en Amerikaanse classificatie voor export controle
 • uitvoeren van een export compliance onderzoek bij een wereldwijd expeditiebedrijf
 • advisering van een wereldwijd netwerk- en communicatiebedrijf over de impact van sancties van de Verenigde Naties, de Europese Unie en Amerika tegen Irak
 • advisering van een wereldwijd energiebedrijf over de impact van Europese sancties tegen Rusland, inclusief over de gevolgen van het accepteren van een offerte met betrekking tot de Krim
 • advisering van diverse bedrijven met betrekking tot het ontwerp, de implementatie en de werking van een intern compliance programma (ICP)
 • advisering van een wereldwijd elektriciteitsbedrijf over de consequenties van export controle voor de verkoop en export van een energiecentrale
 • verzorgen van in-house trainingen op het gebied van internationale sancties en export controle

Wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp? Tim ziet uw bericht graag tegemoet.

 

Douane

One stop shop voor al uw douanezaken

Douanerecht, import- en exportformaliteiten. Wie goederen naar of vanuit de Europese Unie importeert of exporteert, krijgt daar onvermijdelijk mee te maken. Kennis van zaken is een voorwaarde, maar het is niet eenvoudig om de complexe en steeds veranderende douanewetgeving te doorgronden. De tijd dat de douane er alleen voor zorgde dat de invoerrechten werden betaald, is voorbij. De douane vervult tegenwoordig ook belangrijke taken bij de handhaving van wetgeving op het terrein van veiligheid, gezondheid, economie en milieu.

Unieke aanpak

Onze aanpak is uniek in Nederland. Wij helpen onze klanten niet alleen om douaneclaims te bestrijden in bezwaar- of beroepsprocedures. Als advocaat kunnen en mogen wij daarnaast ook over de civielrechtelijke aspecten van uw douanezaak adviseren en procederen. Onze douanepraktijk is ingebed in een bredere handels-, transport- en verzekeringspraktijk. Wij combineren specialistische kennis op het gebied van douane-, antidumping-, export controle en sanctieregelgeving met uitgebreide ervaring op civiele aansprakelijkheids-, contracten-, verzekerings- en procesrecht en het straf(proces)recht.

Internationaal netwerk

Mocht het nodig zijn om advies in het buitenland in te winnen, dan is dat geen probleem. Wij beschikken over een netwerk van uitstekende douanespecialisten in andere EU-lidstaten en in derde landen. Wij bieden kortom een 'one stop shop' voor al uw douanezaken.

Wij helpen u graag bij:

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Tim.

 

Food, Health & Safety

Met de verdergaande juridisering van de samenleving neemt de rol van het aansprakelijkheidsrecht en de vraag naar verzekeringsdekking navenant toe. Deze tendens zal het economische verkeer nog meer gaan beïnvloeden. Ondernemingen zowel als particulieren komen steeds meer op voor hun belangen. U ziet zich als verzekeraar gesteld voor een toename van aanspraken. Wie is aansprakelijk voor een bepaalde schade? Welke schade kunnen wij op een ander verhalen? Hoe berekenen wij de schade? Welke procedure(s) kunnen wij volgen? Allemaal vragen waar u zich op enig moment voor gesteld ziet, irrelevant of u verzekerde of verzekeraar bent.

Procederen mag, maar hoeft niet

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht is onze 'core business’. Wij hebben specialistische kennis van zowel het aansprakelijkheidsrecht als het verzekerings-recht en hierin staan wij zowel verzekeraars als verzekerden bij. Deze ‘dubbele’ kennis van zaken bevordert wederzijds begrip en vergroot daarmee de kans dat een procedure kan worden vermeden. Procederen is dan wel ons vak, maar onze voorkeur gaat er naar uit om met betrokkenen tot een vriendschappelijke oplossing te komen. Want dat is voor alle partijen de meest bevredigende uitkomst.

Adequaat advies

Wij adviseren (preventief) over aansprakelijkheidsvraagstukken bijvoorbeeld bij het opstellen van contracten en polisdekking. Door onze proceservaring en kennis van de verzekeringsbranche zijn wij in staat adequaat te adviseren over en/of te begeleiden bij te starten of lopende procedures of arbitrages dan wel geschillen voor u te regelen.

Wij zijn onder meer gespecialiseerd in de navolgende vormen van aansprakelijkheids-recht:

 • Aansprakelijkheden van ondernemingen, zoals:
  • bij wanprestatie
  • garanties
  • onrechtmatige daad
  • productaansprakelijkheid
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid van
  • accountants
  • advocaten
  • notarissen
  • architecten
  • artsen
 • Functionele aansprakelijkheid zoals van bestuurders en commissarissen
 • Aansprakelijkheden die zich voordoen in de maritieme wereld

Wilt u over dit onderwerp van gedachten wisselen of heeft u vragen? Onze specialisten helpen u graag verder.

 

Trade & Contracts

Als producent of leverancier heeft u vanzelfsprekend het volste vertrouwen in de kwaliteit van uw product of dienst. Dat vertrouwen heeft u ook in uw commerciële wederpartijen, u doet immers al zo lang zaken met hen. Waarschijnlijk is dat gerechtvaardigd. U heeft geen problemen en kunt zich ook niet voorstellen dat die gaan komen. Contracten en/of algemene voorwaarden zijn van ondergeschikt belang en liggen onderin uw bureaulade.

Internationaal zakendoen brengt risico's met zich mee

Was de realiteit maar zo rooskleurig! De ervaring leert dat de handel, zeker de internationale handel, forse risico’s met zich mee brengt. Want als de producten niet aan de afgesproken eisen voldoen, kan dat vergaande consequenties hebben: claims in verband met productaansprakelijkheid, ‘recalls’, gevolgschade en geschillen tussen leverancier en afnemer. Daarnaast speelt Europese en nationale productregelgeving zoals warenwetgeving, levensmiddelenrecht en regelgeving op het terrein van douane (import en export) een steeds belangrijkere rol. En wat als uw wederpartij bijvoorbeeld een wanprestatie levert of in financiële problemen raakt. Wat doet u dan?

Snel en praktisch, in uw belang

Wij kunnen u snel en praktisch adviseren en bijstaan. Veel van de genoemde risico’s zijn af te dekken met deugdelijke contracten en/of sluitende algemene voorwaarden. Wij stellen deze documenten voor u op. Dat is waar wij goed in zijn. En dat doen wij in uw belang.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

 • Handelsrecht
 • Commerciële contracten
 • Algemene voorwaarden
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Procedures en geschillen
 • Arbitrage

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met Marc.