Government & Institutions

Het publiekrecht regelt de verhouding tussen (semi)overheid enerzijds en burgers en bedrijven anderzijds. Een goede kennis van het publiekrecht is belangrijk. Maar het is een omvangrijk rechtsgebied. En u heeft er vaak mee te maken, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een omgevingsvergunning of bij de handhaving van regels. Maar ook als de overheid een besluit neemt en dit belemmert u in uw ondernemersactiviteiten. Wat kunt u dan doen?

Het is niet altijd winnen of verliezen

Als een overheid een besluit neemt en u heeft niet tijdig bezwaar gemaakt, dan wordt dit besluit onherroepelijk. Vervolgens gaan rechters uit van de juistheid van dat besluit, zelfs als dat onjuist is. U denkt dan wellicht dat het niet zinvol is om tegen dit besluit in te gaan omdat de overheid toch altijd wint.

Onze ervaring is dat het niet altijd een kwestie van winnen of verliezen is. Voor ons is het belangrijk dat overheden en bedrijven elkaar weten te vinden. Sommige besluiten zijn uiteraard een inperking of beperking voor bedrijven. Maar wij willen door goed overleg tot een zo goed mogelijke oplossing komen, rekening houdend met de belangen van alle partijen. Procedures duren immers vaak lang en zijn duur.

Advocaat voor overheden en ondernemingen

Onze advocaten zoeken naar de optimale oplossing. Voor ons maakt het geen verschil of wij als advocaat voor u als (semi)overheid of voor u als bedrijf optreden. Wij begrijpen door onze jarenlange ervaring de politiek-bestuursrechtelijke situatie waarin (semi)overheden zich bevinden. Voor ondernemers proberen we de weg te vinden die tot een win-win situatie leidt tussen het algemene en het ondernemings-belang.

Hoe wij dat doen? We zijn juridisch op het scherpst van de snede waar het moet, maar praktisch en oplossingsgericht waar het kan. Wij kennen de actualiteit, hebben goede ingangen bij en kennis van verschillende (semi)overheden en denken als ondernemer.

Wij houden onze klanten op de hoogte van de actualiteit en adviseren en procederen over zaken die betrekking hebben op:

Lidmaatschappen

  • Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten
  • Vereniging voor Agrarisch Recht
  • Vereniging van Onteigeningsadvocaten
  • Vereniging voor Milieurecht
  • Vereniging van Milieurecht Advocaten
  • Nederlandse Vereniging voor Europees Recht